Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες και τα μέλη της ιστοσελίδας robby.gr να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

1. Γενικοί Όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση των ιστοσελίδων που βρίσκεται κάτω από την ηλεκτρονική διεύθυνση robby.gr και οι οποίες θα αναφέρονται εφεξής ως «robby.gr». Το robby.gr σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην εταιρεία Reactive Media LLC. με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 16192 Coastal Highway, Lewes DE 19958, USA η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Εταιρεία».

Εφόσον επισκέπτεστε τον ιστότοπο στη διεύθυνση robby.gr, αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης, όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι να συμμορφώνεστε με οποιοσδήποτε εφαρμοστέους νόμους. Αν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται νόμιμα και με κάθε δικαίωμα από τους δημιουργούς του.

2. Άδεια Χρήσης

 1. Δίνεται προσωρινή άδεια για να μεταφέρετε ένα αντίγραφο περιεχομένων (κείμενο, φωτογραφίες ή λογισμικό) από τον ιστότοπο robby.gr για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Το παρόν είναι αδειοδότηση και όχι μεταφορά δικαιωμάτων και σύμφωνα με την άδεια αυτή δε μπορείτε να:

  1. χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για κοινή προβολή (εμπορική ή μη)
  2. προσπαθήσετε να αποκωδικοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό περιέχεται στον ιστότοπο αυτό
  3. αφαιρέσετε οποιοδήποτε copyright ή άλλη σήμανση από το περιεχόμενο ή
  4. να μεταβιβάσετε το υλικό σε άλλο πρόσωπο ή να αντιγράψετε το περιεχόμενο σε άλλο διακομιστή.
 2. Αυτή η άδεια αυτόματα παύει να ισχύει εάν παραβείτε οποιονδήποτε από τους παραπάνω περιορισμούς και μπορεί το robby.gr να τη διακόψει οποτεδήποτε. Όταν τελειώσετε την ανάγνωση του υλικού ή εφόσον η άδεια τερματιστεί, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό έχετε μεταφέρει σε οποιαδήποτε μορφή, ηλεκτρονική ή έντυπη.

3. Αποποίηση Ευθυνών

 1. Το υλικό στον ιστότοπο robby.gr προσφέρεται ‘όπως είναι’. Το robby.gr δεν εγγυάται, ούτε άμεσα ούτε αυτονόητα, και αυτόματα αφαιρεί κάθε εγγύηση περιλαμβανομένου και χωρίς περιορισμούς, αυτονόητη εγγύηση ή κατάσταση εμπορευσιμότητας για οποιονδήποτε σκοπό.
 2. Επίσης, το robby.gr δεν εγγυάται ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε αντιπροσώπευση σχετικά με την εγκυρότητα, τη χρήση του υλικού, ή τα περιεχόμενα των ιστότοπων οι οποίοι αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση το robby.gr ή οι προμηθευτές του δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά (συμπεριλαμβανομένου και χωρίς περιορισμούς ζημία από απώλεια δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη ή λόγω διακοπής λειτουργίας) που προκύπτουν από τη χρήση ή από αδυναμία χρήσης του υλικού και λογισμικού που παρέχεται από τον ιστότοπο robby.gr ακόμα κι αν το robby.gr ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ειδοποιήθηκαν προφορικώς ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας.

5. Εγκυρότητα του υλικού

Το υλικό που προβάλλεται στον ιστότοπο robby.gr μπορεί να περιέχει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Το robby.gr δεν εγγυάται ότι όλο το υλικό στον ιστότοπό της είναι ακριβές, πλήρες, ή σύγχρονο. Το robby.gr μπορεί να προβεί σε αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπο οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση Όμως το robby.gr δε δεσμεύεται ότι θα κάνει κάτι τέτοιο.

6. Links

Το robby.gr δεν έχει ελέγξει εκτενώς όλους τους ιστότοπους που εμφανίζονται στο δικό της ιστότοπο και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο συνδεδεμένων (linked) ιστοτόπων. Η συμπερίληψη τέτοιου συνδέσμου δε συνεπάγει την οπισθογράφησή του. Η χρήση συνδεδεμένων ιστοτόπων γίνεται κατόπιν αποκλειστικής ευθύνης του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις

Το robby.gr μπορεί να αναθεωρήσει τους όρους χρήσης του ιστοτόπου οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση. Η χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και των όρων όπως μπορεί να διαμορφωθούν στο μέλλον.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις συγκροτήθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στην πολιτεία Delaware των ΗΠΑ και υποχρεούστε να συμμορφώνεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτού του κράτους ή τόπου.

Το robby.gr και η Εταιρεία έχουν ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης/μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείστε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο info @ robby.gr.

Η εταιρεία δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών της πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ιστοσελίδας εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.